Veiligheidsregio Fryslân


T: 088 229 99 99


Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân en bestaat sinds 2012. Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van rampen en crises. Voorheen viel rampenbestrijding en crisisbeheersing onder de gemeente. Door het onder één regionale bestuurlijke regie te plaatsen, is de slagkracht vergroot: 
  • schaalvergroting biedt mogelijkheden voor het vergroten van de professionaliteit,
  • door meer regie en één beleid kan er beter multidisciplinair samen gewerkt worden.
Het werkgebied van Veiligheidsregio Fryslân is gelijk aan de grenzen van de provincie Fryslân. Dat is niet overal zo, er zijn ook veiligheidsregio’s met een kleiner geografisch gebied.

Bestuur

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. De burgermeesters van deze gemeenten vormen het Algemeen Bestuur. Het budget van een veiligheidsregio komt voor een groot deel van de gemeenten voor een deel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeenteraden beslissen over de financiële bijdrage aan de veiligheidsregio. Meer informatie over het bestuur en alle openbare stukken vind je onder Bestuur.  

Profiel en inrichting

Veiligheidsregio Fryslân profileert zich als een samenwerkende, betrouwbare en slagvaardige organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid, dicht bij de inwoners. Een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio is de afdeling Crisisbeheersing. Deze afdeling zorgt ervoor dat de multidisciplinaire samenwerking bij een ramp of crisis tot in de puntjes is voorbereid. Daarnaast maken ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân bestuurlijk onderdeel uit van de Veiligheidsregio Fryslân. Twee partijen die bij een ramp of crisis vaak ook een grote rol spelen. Bij het onderdeel Bedrijfsvoering zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht, denk bijvoorbeeld aan P&O, informatiemanagement en inkoop. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân.

Bezoekadres: Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden Google Maps

Social Media

Linkedin   Twitter   

Nieuws

Naar het overzicht

Terug naar boven