Duurzame bedrijfsvoering dankzij verantwoorde pizza

Duurzame bedrijfsvoering dankzij verantwoorde pizza

Wat zijn de ingrediënten voor een duurzame bedrijfsvoering? Smart WorkPlace partner SUB – Sustainable Boost legt in een whitepaper uit hoe je een verantwoorde pizza samenstelt.

Hét duurzaamheidsvraagstuk ‘Waar moet ik beginnen?’

Veel directeuren & (facilitaire/inkoop) managers met duurzaamheidsambities zoeken een startpunt om tot concrete maatregelen en plannen te komen. Wat zijn de ingrediënten voor een duurzame bedrijfsvoering. Jeroen Zonneveld van SUB – Sustainable Boost deelt in een whitepaper negen principes voor een duurzame bedrijfsvoering vol impact, kennis en ervaring en gaat dieper in op de ingrediënten van een verantwoorde pizza.

Ingrediënt 1: Toon Leiderschap

Zichtbaarheid, menselijkheid en het hebben van visie zijn belangrijk voor goed leiderschap. 

 • Welke duurzame boodschap wil je als organisatie uitdragen?
 • Ondersteunt het topmanagement duurzame ontwikkeling en ziet het de meerwaarde ervan?
 • Zijn medewerkers op de werkvloer vanaf het begin (actief) betrokken bij de duurzaamheidsambities?
 • Hoe geloofwaardig en betrouwbaar ben je als organisatie? Handel je naar wat je zegt en waar je voor staat?

Gebruik hiervoor een Manifest.

Ingrediënt 2: Bepaal duurzaamheidsambities

Droom groot en zorg voor ambitieuze, inspirerende doelen.

 • Waar wil je als organisatie naar toe groeien op duurzaamheid?
 • Wat zijn relevante maatschappelijke vraagstukken voor jouw organisatie, wat is precies het probleem en hoe kan je hier aan bijdragen?
 • Komen de doelen voor uit de visie en identiteit van jouw organisatie?
 • Welke focus Sustainable Development Goals (SDG’s) passen bij de kernwaarden van je organisatie?
 • Sluiten de doelen aan bij de verwachtingen van je stakeholders?
 • Welke impact wil je over een periode van 4 à 5 jaar bereikt hebben?
 • Is de strategische visie en koers op duurzaamheid geformuleerd?

Gebruik hiervoor een Sustainable Statement.

Ingrediënt 3: Maak een actieplan en start

Een doel zonder een plan is alleen maar een wens.

 • Zijn alle doelen vertaald naar concrete maatregelen en acties?
 • Hoe ziet de planning eruit per activiteit of cluster activiteiten?
 • Dragen de plannen bij aan één of meer van de SDG’s?
 • Is er bij het opstellen van het actieplan gewerkt aan draagvlak?
 • Zijn alle acties en maatregelen concreet omschreven, geprioriteerd en gekoppeld aan een tijdspad en een actiehouder.
 • Wat is de doorlooptijd van het actieplan?

Gebruik hiervoor een SUB Barometer.

Ingrediënt 4: Maak een (nul)meting

Weet waar je staat op het gebied van duurzaamheid.

 • Wat is de scope van je (nul)meting?
 • Op welke duurzaamheidsaspecten wil je je richten?
 • Aan de hand van welke indicatoren ga je meten en rapporteren?
 • Kan je de prestatie-indicatoren benchmarken met andere kengetallen?
 • Door wie wordt de (nul)meting uitgevoerd?

Gebruik hiervoor een Sustainable Footprint.

Ingrediënt 5: Betrek de gehele organisatie

Motiveer je medewerkers door ze te enthousiasmeren voor duurzaamheid.

 • Zijn medewerkers continue geïnformeerd over de voortgang?
 • Is er geïnvesteerd in bewustwording, kennis en vaardigheden?
 • Is een kerngroep vanuit de organisatie vanaf het begin betrokken bij het uitdragen en concretiseren van duurzaamheidsambities?
 • Hoe betrek je medewerkers (actief) bij het veranderingsproces?
 • Op welke wijze nodig je medewerkers uit om zelf met ideeën te komen?
 • Met welke middelen maak je zowel binnen als buiten je organisatie periodiek behaalde resultaten zichtbaar?

Gebruik hiervoor een SDG-Masterclass.

Ingrediënt 6: Zoek de dialoog met stakeholders

Alleen ga je snel, samen kom je verder.

 • Zijn interne en externe stakeholders bekend met de duurzame doelen?
 • Zijn de stakeholders bekend die met elkaar SDG-impact kunnen vergroten?
 • Is de dialoog gezocht met stakeholders om: bewustwording, kennisdeling, ketensamenwerking en ontstaan van partnerschappen te stimuleren?
 • Hoe creëer je SDG-impact en win-win situaties voor alle stakeholders?

Gebruik hiervoor Dialoogsessies.

Ingrediënt 7: Formuleer concrete doelen

Laat zien wat je doet en wat de impact is en geef hiervoor bewijzen.

 • Zijn concrete doelen geformuleerd voor de impact die je over 4 à 5 jaar wilt bereiken? En is voor ieder doel de koppeling gemaakt met de SDG’s?
 • Is bepaalt hoe je communiceert over je bijdrage aan deze maatschappelijke uitdagingen? En hoe je dit SMART, geloofwaardig en transparant doet?
 • Bepaal met welke middelen periodiek de voortgang inzichtelijk gemaakt?

Gebruik hiervoor een SUB-Dashboard.

Ingrediënt 8: Communiceer duurzame bedrijfsvoering

Versterk je imago, door je maatschappelijke betekenis tot leven te brengen.

 • Hoe zorg je voor bekendheid voor je duurzame prestaties?
 • Hoe werf je deelnemers/klanten/ambassadeurs om SDG-impact te vergroten?
 • Wat is het aansprekende verhaal dat inspireert, verbind en je imago versterkt?
 • Hoe ga je communiceren om je beoogde doelgroepen te bereiken?
 • Hoe voorkom je beschuldigingen van ‘green washing’?

Gebruik hiervoor Verslagleggingen.

Ingrediënt 9: Monitor en evalueer de resultaten

Op weg naar een excellente bedrijfsvoering vol impact.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van de uitvoering?
 • Hoe wordt de evaluatie uitgevoerd en de impact gemeten? Met welke methode?
 • Door wie wordt de evaluatie uitgevoerd?
 • Op welke wijze richt jouw organisatie een leerproces in?
 • Hoe ziet de verantwoording van resultaten naar derden eruit?

Gebruik hiervoor een Sustainable Paspoort.

De whitepaper is hier te downloaden.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven