Productieve werkomgeving een van de innovatieopgaven Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een Innovatieagenda voor de periode 2020-2023 opgesteld met vijf innnovatievragen die prioriteit hebben. Een van de vijf is een productieve werkomgeving.

Productieve werkomgeving

Een werkomgeving die efficiënt is en optimaal bijdraagt aan de productiviteit en het welbevinden van de gebruikers van een kantoor, is belangrijk, aldus het RVB. Daarom ontwikkelt het RVB criteria waar de fysieke werkomgeving aan moet voldoen om positief bij te dragen aan gezondheid, vitaliteit en productiviteit en adviseert het RVB de opdrachtgevers hierover.

Het RVB heeft vier vragen opgesteld met betrekking tot de productieve werkomgeving:

 • Hoe kunnen we met aanpasbare gebouwindelingen, innovatieve interieuroplossingen en meer flexibele gebouwtechniek in de toekomst sneller inspelen op de veranderende behoeften van gebruikers?
 • Hoe kunnen we met onze gebouwen de sociale cohesie van de organisaties die we huisvesten bevorderen?
 • Hoe kunnen we de geluidsomgeving in onze gebouwen verbeteren, en daarmee de concentratiemogelijkheden en productiviteit van de gebruikers bevorderen?
 • Wat betekent het groeiende belang van een gezonde werkomgeving voor onze gebouwen en haar directe omgeving?

De overige vier innovatievragen zijn:

 • Verduurzaming
 • Digitale transformatie
 • Samenwerken met de markt
 • Gebiedssamenwerking

Verduurzaming

Het RVB moet en wil invulling geven aan nationaal en Europees duurzaamheidbeleid. Daarbij richt de Innovatieagenda zich op vier onderwerpen: energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het leidt tot de volgende vragen.

Energietransitie:

 • Hoe kunnen we actuele data inzetten om de energieprestatie van de portefeuilles te verbeteren en wat betekent dit technisch, organisatorisch, aanbestedingsrechtelijk en in het contractmanagement?
 • Hoe bepalen we de optimale verhouding van gebouwmaatregelen, gebiedsmaatregelen en duurzame inkoop?
 • Welke rol heeft vraagsturing en opslag van energie bij het elektrificeren van de huisvesting en bedrijfsvoering?
 • Welke bijdrage kan installatie-arm ontwerpen leveren aan de energiedoelstellingen?
 • Hoe verankeren we sturing op CO2 in onze bedrijfsprocessen?

Circulariteit:

 • Hoe kunnen we onze gebouwen en gronden circulair beheren en hoe passen we onze huidige (lineaire) systematieken aan, zodat circulariteit een kans krijgt?
 • Hoe kunnen we in onze projecten circulaire strategieën gebruiken en steeds betere afwegingen maken?
 • Hoe kunnen we de samenwerking met onze klant, de ontwerpende en bouwende partijen vormgeven zodanig dat in onderling gesprek afwegingen over de prestatie-eisen kunnen worden gemaakt?
 • Hoe zorgen we voor synergie in de aanpak van de energietransitie en circulariteit?

Klimaatadaptie en biodiversiteit:

 • Hoe verankeren we klimaatadaptief werken in onze werkprocessen: onderhoud, renovatie, nieuwbouw, locatieafwegingen en pachtbeleid?
 • Hoe zorgen we voor het tegelijkertijd realiseren van meerdere doelen (klimaat, klimaatadaptie, biodiversiteit, energieopwekking) en hoe wegen we af welk doel prioriteit krijgt als de ruimte beperkt is?
 • Hoe kunnen we de samenwerking organiseren wanneer kosten en baten van klimaatmaatregelen bij verschillende partijen terecht komen?
 • Hoe sturen we op het meetbaar versterken van de biodiversiteit?
 • Wat betekent natuurinclusief ontwerpen voor onze gebouwen en gebieden?

Digitale transformatie

Digitale transformatie is een omvangrijke opgave en gaat over meer dan alleen ons vastgoed. Het gaat ook over informatievoorziening en bedrijfsprocessen. Hierbij is technologie gebruiken geen doel, maar een middel. De focus van het RVB ligt op transformatie van de werkwijzen en op digitale vaardigheden.

De vragen:

 • Hoe kunnen we met datagedreven technologie dienstverlening aan de gebruiker verbeteren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat open en veilige systemen de standaard worden, waardoor het verzamelen van data ten behoeve van sturingsinformatie geen onnodige belemmering is?
 • Hoe kan nieuwe technologie bijdragen aan efficiënter beheer en onderhoud door predictive maintenance?
 • Hoe komen we vanwege de toenemende onderlinge afhankelijkheid tot een integrale dienstverlening op het gebied van vastgoed, ICT en Facilitair?

Samenwerken met de markt

Het RVB denkt na over de manier waarop opdrachten in de markt worden gezet. Het RVB gaat graag met marktpartijen in gesprek over innovatieve manieren van inkopen, zoals de concurrentiegerichte dialoog. Het RVB wil ook samen met andere publieke opdrachtgevers onderzoeken waar de publieke opdrachtgevers een springplank kunnen zijn voor nieuwe markten. Het RVB bouwt daarmee voort op de Marktvisie en de samenwerkingsverbanden zoals de Bouwcampus en het Opdrachtgeversforum voor de bouw.

De vragen:

 • Hoe organiseren we nieuwe vormen van samenwerking met de markt en kennisinstellingen zodanig dat we het aanwezige potentieel van kennis en ervaring over en weer kunnen benutten voor innovatie?
 • Hoe organiseren we in samenwerking met de gebruikers de condities voor vernieuwende concepten?
 • Hoe kunnen we prille innovaties stimuleren, ook als er slechts een beperkt aantal partijen de innovatie kunnen leveren?
 • Hoe kunnen we het inkoopvolume van het Rijksvastgoedbedrijf inzetten om innovatie aan te jagen?

Gebiedssamenwerking

Het RVB werkt aan integraal gebiedsgericht portefeuillemanagement om meer maatschappelijke waarde met rijksvastgoed te bereiken. Met het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) wil het RVB bijdragen aan het realiseren van de kabinetsdoelstellingen. Het RVB werkt daarbij samen met regionale en lokale partijen.

De vragen:

 • Hoe kunnen we samen met andere partijen het halen van de ambitieuze doelen op het vlak van energie, circulariteit, klimaat, mobiliteit en biodiversiteit makkelijker mogelijk maken?
 • Hoe kan rijksvastgoed van meer betekenis zijn voor de omgeving, rekening houdend met de functionaliteit waar ons vastgoed aan moet voldoen?
 • Hoe kan het Rijksvastgoedbedrijf voortvarender inspelen op initiatieven in de omgeving?
 • Hoe organiseren we financiering voor opgaven die samen met anderen en buiten de gangbare werkwijzen aangepakt moeten worden?
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven